Đóng

Góc đào tạo

13201807
picture8

Thuật ngữ liên quan ngất

Góc đào tạo Chili System

Thuật ngữ liên quan ngất được định nghĩa trong Hướng dẫn năm 2017 của Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Nhịp học Hoa Kỳ. THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA/DIỄN GIẢI/Ý NGHĨA Ngất Triệu chứng mất hoàn toàn ý thức đột ngột, thoáng qua đi kèm mất khả năng duy trì…

Xem thêm