Đóng

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHÙ NÃO CẤP TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC CẬP NHẬT 2020

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ PHÙ NÃO CẤP

TRONG HỒI SỨC TÍCH CỰC

CẬP NHẬT 2020

Hội hồi sức thẩn kinh (The Neurocritical Care Society) tập hợp các chuyên gia ban hành hướng dẫn dưới dạng câu hỏi lâm sàng PICO đề cập xử trí ban đầu phù não trong các bệnh cảnh thần kinh cấp. Hướng dẫn được đăng trên  tạp chí Neurocritical Carebài báo gốc

 

 

Thời sự y khoa Related