Đóng

Năm 2020

Bài báo cáo sinh hoạt KHKT lần 2/2020

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

LIÊN CHI HỘI THẦN KINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lần 2/2020

Chủ đề: động kinh – đau thần kinh – thần kinh ngoại biên – bệnh khử myelin