Đóng

Góc đào tạo

BÀI GIẢNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN/WEBINAR

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN/WEBINAR

TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

QUẢN LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CẤP CỨU Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH

Chủ nhật ngày 21/03/2021, từ 8 giờ 30 đến 12 giờ