Đóng

Năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN/WEBINAR

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TRỰC TUYẾN/WEBINAR

TỪ KHUYẾN CÁO ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

QUẢN LÝ CÁC TÌNH HUỐNG CẤP CỨU Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH

Chủ nhật ngày 21/03/2021, từ 8 giờ 30 đến 12 giờ

Link tham dự: https://vnc.link/Aguettant21Mar

Event Number: 184 329 8053

Event Password: 1234

Link bài giảng

Thời gian Nội dung
8h30 – 8h40
Chủ tọa/Chairman
Phát biểu khai mạc:
Opening
PGS.TS.BS. VŨ ANH NHỊ
Chủ tịch Liên Chi Hội Thần Kinh Học Tp. HCM
PROF. VU ANH NHI
President of Ho Chi Minh City Neurology Association
8h40 – 9h30
Báo cáo viên/Speaker
Phân loại các dạng trạng thái động kinh
Classification of status epilepticus
GS. PIERRE JALLON
Giảng viên thỉnh giảng Đại Học Y Dược Tp. HCM
PROF. PIERRE JALLON
Visiting Professor of Ho Chi Minh City University of Medicineand Pharmacy
9h30 – 10h15
Báo cáo viên/Speaker
Điều trị trạng thái động kinh co giật toàn thể ở người lớn
Treatment of convulsive status epilepticus in adult
TS.BS. LÊ VĂN TUẤN
Trưởng Bộ môn Nội Thần Kinh, Đại Học Y Dược Tp. HCM
PHD. LE VAN TUAN
Head of Neurology Department, Ho Chi Minh City Universityof Medicine and Pharmacy
10h15 – 10h30
Giải lao
Break
10h30 – 11h15
Báo cáo viên/Speaker
Chẩn đoán và điều trị các dạng trạng thái động kinh ở trẻ em
Diagnosis and treatment of status epilepticus in children
TS.BS. NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU
Bộ môn Nội Thần Kinh, Đại Học Y Dược Tp. HCM
PHD. NGUYEN LE TRUNG HIEU
Neurology Department, Ho Chi Minh City University of Medicineand Pharmacy