Đóng

Góc đào tạo

Khoá học Điện não đồ ASEPA-ANZAN

images

Khoá học Điện não đồ

ASEPA-ANZAN

 

Ho Chi Minh City, Vietnam

images (2)

 

Ngày 1: Thứ 7, 12/10/2019

Time Topics Speakers
08.00 – 08.45 Đăng ký
08.45 – 09.00 Khai mạc khoá họcGiới thiệu khoá học PGS. Vũ Anh Nhị

BS.CK2 Võ Đức Chiến

GS. John Dunne

09.00 – 09.4009.40 – 10.30 Giới thiệu cơ bản về kỹ thuật điện nãoThảo luận nhóm (Session 1) GS. John Dunne

Teaching Faculty

10.30 – 11.00 Coffee/Tea Break
11.00 – 11.3011.30 – 12.30 EEG bình thường – Thức (Normal EEG 1 – Awake )Thảo luận nhóm (Breakout Session 2) TS.Lakshminarayanan

Teaching Faculty

12.30 – 13.30 Ăn trưa
13.30 – 14.0014.00 – 15.00 EEG bình thường – Giấc ngủ (Normal EEG 2 – Sleep)Thảo luận nhóm (Breakout Session 3) GS. Chong-Tin Tan

Teaching Faculty

15.00 – 15.30 Coffee/Tea Break
15.30 – 16.0016.00 – 17.00 Định vị và nhiễu (Technical 2 – Localization and Artefacts)Thảo luận nhóm (Breakout Session 4) TS. John Archer

Teaching Faculty

Teaching Faculty:

John Archer (Australia)                             GS. Kheng-Seang Lim (Malaysia)

Josephine Gutierrez (Philippines)           TS. K Lakshminarayanan (India)

Norimichi Higurashi (Japan)                    GS. Piero Perucca (Australia)

Michelle Kiley (Australia)                           GS. Chong-Tin Tan (Malaysia)

Ramesh Konanki (India)                             GS. John Dunne (Australia)

Ngày 2: Chủ nhật, 13/10/2019

Time Topics Speakers
09.00 – 09.3009.30 – 10.30 Sóng không phải động kinh (Non-Epileptiform Patterns)Thảo luận nhóm (Breakout Session 5) GS. J Gutierrez

Teaching Faculty

10.30 – 11.00 Coffee/Tea Break
11.00 – 11.3011.30 – 12.30 Sóng động kinh toàn thể (Generalized Epileptiform Patterns)Thảo luận nhóm (Breakout Session 6)  GS. KS Lim

Teaching Faculty

12.30 – 13.30 Ăn trưa
13.30 – 14.0014.00 – 15.00 Sóng động kinh cục bộ và biến thể bình thường (Focal Epileptiform Patterns and Normal Variants)Thảo luận nhóm (Breakout Session 7) TS.Rames Konanki

Teaching Faculty

15.00 – 15.30 Coffee/Tea Break
15.30 – 15.5015.50 – 16.1016.10 – 17.00 Cách đọc và viết kết quả EEG (How to Read and How to Report an EEG)Ứng dụng lâm sàng của EEG (Clinical Utility of EEG)EEG Quiz GS. John Dunne

TS. Michelle Kiley

17.00 – 17.10 Bế mạc khoá học