Đóng

Năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CME BỘ MÔN THẦN KINH NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH CME BỘ MÔN THẦN KINH NĂM 2016 CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH Ngày 10.9.2016   TT Nội dung Giảng Viên 1 Điện não đồ trong cơn động kinh GS. Pierre Jallon 2 Điện não đồ ngoài cơn…