Đóng

Năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH CME BỘ MÔN THẦN KINH NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH CME BỘ MÔN THẦN KINH NĂM 2016

CHUYÊN ĐỀ: ĐIỆN NÃO ĐỒ TRONG ĐỘNG KINH

Ngày 10.9.2016

 

TT Nội dung Giảng Viên
1 Điện não đồ trong cơn động kinh GS. Pierre Jallon
2 Điện não đồ ngoài cơn động kinh cục bộ TS. Lê Văn Tuấn
3 Điện não đồ ngoài cơn động kinh toàn thể GS. Pierre Jallon
4 Trường hợp lâm sàng ThS. Ngô Minh Triết

CHUYÊN ĐỀ: ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ

Ngày 25.9.2016

 

TT Nội dung Giảng Viên
1 Định nghĩa động kinh kháng trị TS. Trần Công Thắng
2 Dịch tể học động kinh kháng trị ThS. Nguyễn Lê Trung Hiếu
3 Động kinh kháng trị có thể phẫu thuật GS. Pierre Jallon
4 Điều trị nội khoa tối ưu TS. Lê Văn Tuấn
5 Trường hợp lâm sàng ThS. Lê Thụy Minh An

CHUYÊN ĐỀ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CƠN ĐỘNG KINH KHÔNG PHÂN LOẠI

Ngày 09.10.2016

 

TT Nội dung Giảng Viên
1 Chẩn đoán phân biệt cơn Động Kinh GS. Pierre Jallon
2 Tiếp cận điều trị bệnh nhân với cơn động kinh không phân loại TS. Lê Văn Tuấn
3 Trường hợp lâm sàng ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

CHUYÊN ĐỀ: CÁC HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH TOÀN THỂ VÔ CĂN

Ngày 22.10.2016

 

TT Nội dung Giảng Viên
1 Các hội chứng động kinh toàn thể ở trẻ nhỏ GS. Pierre Jallon
2 Các hội chứng động kinh toàn thể ở trẻ lớn GS. Pierre Jallon
3 Điều trị các hội chứng động kinh toàn thể vô căn TS. Lê Văn Tuấn