Đóng

Góc đào tạo

Thông báo về việc quy đổi số tiết của hội thảo thành số giờ tín chỉ cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh cho chủ tọa đoàn, báo cáo viên và hội thảo viên

Thông báo về việc quy đổi số tiết của hội thảo thành số giờ tín chỉ cập nhật kiến thức y khoa liên tục

trong khám bệnh, chữa bệnh cho chủ tọa đoàn, báo cáo viên và hội thảo viên

(Theo thông tư hướng dẫn số 32-2023/TT/BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế)